Rekrutacja – Druki, wzory, karty zgłoszeń dziecka/wychowanka do ZPSWR nr 1

Do ZPSWR nr 1 przyjmowani są uczniowie i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

  • umiarkowanym
  • znacznym
  • głębokim
  • i ze sprzężeniami

Do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wymagane jest orzeczenie          o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną  ze względu na niepełnosprawność i zgodne z charakterem placówki oraz podanie wypełnione  przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych* oraz przez ucznia pełnoletniego jeśli posiada on pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem koniecznym do przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego przyjmowani są wychowankowie na podstawie orzeczeń o zajęciach Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz załączonego formularza podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych*.

Na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowani są uczniowie                  na podstawie opinii wystawionej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz załączonego formularza podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych*.

Do Internatu znajdującego się na terenie Placówki przyjmowani są wyłącznie uczniowie naszej szkoły zamieszkujący poza Warszawą. Uczniowie spoza Warszawy muszą mieć skierowanie do ZPSWR nr 1 wystawione przez Biuro Edukacji. W celu przyjęcia ucznia konieczne jest złożenie podania do ośrodka wypełnionego  przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych* oraz przez ucznia pełnoletniego jeśli posiada on pełną zdolność do czynności prawnych. Uczeń jest przyjmowany do Internatu na jeden rok szkolny w związku z tym konieczne jest coroczne składanie podań na każdy kolejny rok szkolny nie później niż do 31 marca.

*W przypadku opiekuna prawnego nie będącego rodzicem konieczne jest przedstawienie stosownych dokumentów. 

Wzory dokumentów do pobrania:

Na rok 2021/2022

Podanie-o-przyjęcie-dziecka

Karta zgłoszenia dziecka do Ośrodka Internat.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_OSRODKA

Wzór podania przyjęcia ucznia/wychowanka do Świetlicy.

Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy


Wzór podania o przyjęcie ucznia/wychowanka do ZPSWR nr 1

Na rok 2022/2023

Podanie-o-przyjęcie-dziecka

Karta zgłoszenia dziecka do Ośrodka Internat.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_OSRODKA

Wzór podania przyjęcia ucznia/wychowanka do Świetlicy.

Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy