Witamy na stronie ZPSWR nr 1   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie ZPSWR nr 1

Rekrutacja – Druki, wzory, karty zgłoszeń dziecka/wychowanka do ZPSWR nr 1

Do ZPSWR nr 1 przyjmowani są uczniowie i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

 • umiarkowanym
 • znacznym
 • głębokim
 • i ze sprzężeniami

Do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wymagane jest orzeczenie          o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną  ze względu na niepełnosprawność i zgodne z charakterem placówki oraz podanie wypełnione  przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych* oraz przez ucznia pełnoletniego jeśli posiada on pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem koniecznym do przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego przyjmowani są wychowankowie na podstawie orzeczeń o zajęciach Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz załączonego formularza podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych*.

Na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowani są uczniowie                  na podstawie opinii wystawionej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz załączonego formularza podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych*.

Do Internatu znajdującego się na terenie Placówki przyjmowani są wyłącznie uczniowie naszej szkoły zamieszkujący poza Warszawą. Uczniowie spoza Warszawy muszą mieć skierowanie do ZPSWR nr 1 wystawione przez Biuro Edukacji. W celu przyjęcia ucznia konieczne jest złożenie podania do ośrodka wypełnionego  przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych* oraz przez ucznia pełnoletniego jeśli posiada on pełną zdolność do czynności prawnych. Uczeń jest przyjmowany do Internatu na jeden rok szkolny w związku z tym konieczne jest coroczne składanie podań na każdy kolejny rok szkolny nie później niż do 31 marca.

*W przypadku opiekuna prawnego nie będącego rodzicem konieczne jest przedstawienie stosownych dokumentów. 

Rekrutacja uczniów/wychowanków do

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1

na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja podstawowa trwa do 15 kwietnia 2023 r.

Rekrutacja dodatkowa może odbyć się w dowolnym momencie roku szkolnego, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu ucznia/wychowanka do poszczególnych typów szkół/ośrodków wchodzących w skład Zespołu:

 • podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły/ośrodka ORW  ( na druku stanowiącym załącznik nr 1);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do danego typu szkoły/ośrodka;
 • świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał);
 • oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka na terenie Warszawy (na druku stanowiącym załącznik nr 2); przypadku uczniów spoza m. st. Warszawy skierowanie do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 (należy się zgłosić do właściwego wydziału oświaty w miejscu zamieszkania);
 • Kartę zgłoszenia dziecka do ośrodka (internat) – dla dzieci i młodzieży spoza Warszawy uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 251 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 7 wchodzących w skład Zespołu (załącznik nr 3);
 • podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (załącznik nr 4);
 • w przypadku ubezwłasnowolnienia ucznia, kserokopia postanowienia sądu;
 • w przypadku pozbawienia/ograniczenia praw rodzicielskich, kserokopia postanowienia sądu;
 • w przypadku, kiedy uczeń nie jest obywatelem polskim – dokument potwierdzający status oraz kraj pochodzenia.

W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów i/lub niepotwierdzenia chęci nauki w ZPSWR nr 1 do dnia 20.08.2023 r., uważa się, że Rodzice/Opiekunowie prawni zrezygnowali z zapisania dziecka do naszej Placówki. W takim przypadku Dyrektor ma prawo przyjęcia innego dziecka na powstałe miejsce.

UWAGA! Jednym z głównych kryteriów naboru jest kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

T1_terminy-przyjmowania-wnioskow_szkola-podstawowa-specjalna_informacja-na-strone

T2_terminy-przyjmowania-wnioskow_szkola-przysposabiajaca-do-pracy_informacja-na-strone

WZORY DOKUMENTÓW:

Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły podstawowej Specjalnej (załącznik nr 1)

Pobierz plik

Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Przysposabiającej do Pracy (załącznik nr 2)

Pobierz plik

Karta zgłoszenia dziecka do Ośrodka Internat. (Załącznik nr 3)

Pobierz plik

Wzór podania przyjęcia ucznia/wychowanka do Świetlicy. (Załącznik nr 4)

Pobierz plik

Potwierdzenie woli zapisu. (Załącznik nr 5)

Pobierz plik

Copyright by ZPSWR  Made by MicBart

Skip to content Click to listen highlighted text!