Witamy na stronie ZPSWR nr 1   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie ZPSWR nr 1

Rekrutacja – Druki, wzory, karty zgłoszeń dziecka/wychowanka do ZPSWR nr 1

Do ZPSWR nr 1 przyjmowani są uczniowie i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

  • umiarkowanym
  • znacznym
  • głębokim
  • i ze sprzężeniami

Do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wymagane jest orzeczenie          o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną  ze względu na niepełnosprawność i zgodne z charakterem placówki oraz podanie wypełnione  przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych* oraz przez ucznia pełnoletniego jeśli posiada on pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem koniecznym do przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego przyjmowani są wychowankowie na podstawie orzeczeń o zajęciach Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz załączonego formularza podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych*.

Na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowani są uczniowie                  na podstawie opinii wystawionej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz załączonego formularza podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych*.

Do Internatu znajdującego się na terenie Placówki przyjmowani są wyłącznie uczniowie naszej szkoły zamieszkujący poza Warszawą. Uczniowie spoza Warszawy muszą mieć skierowanie do ZPSWR nr 1 wystawione przez Biuro Edukacji. W celu przyjęcia ucznia konieczne jest złożenie podania do ośrodka wypełnionego  przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych* oraz przez ucznia pełnoletniego jeśli posiada on pełną zdolność do czynności prawnych. Uczeń jest przyjmowany do Internatu na jeden rok szkolny w związku z tym konieczne jest coroczne składanie podań na każdy kolejny rok szkolny nie później niż do 31 marca.

*W przypadku opiekuna prawnego nie będącego rodzicem konieczne jest przedstawienie stosownych dokumentów. 

Rekrutacja uczniów/wychowanków do

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1

na rok szkolny 2024/2025

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

· 1 lutego - 15 marca przyjmowanie wniosków do szkół specjalnych

Wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny.

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres zpswr1@eduwarszawa.pl

· do 27 marca informacja od dyrektorów szkół dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

· do 26 kwietnia potwierdzenie przez rodziców woli zapisu kandydata w szkole, do której został zakwalifikowany - Potwierdzenia woli zapisu dokonuje się tylko w jednej szkole.

Informacja dla kandydatów spoza Warszawy

Zgodnie z prawem oświatowym przyjęcie ucznia (wychowanka) zamieszkałego w innym niż m.st. Warszawa powiecie możliwe jest, jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. Ponadto, wymagane jest skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Biura Edukacji.

W związku z tym, wnioski kandydatów niezamieszkałych w Warszawie rozpatrywane będą:

po 13 maja - w przypadku szkół podstawowych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w Instytucie Głuchoniemych im. J. Falkowskiego i Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych    nr 1.

po 19 sierpnia - w przypadku pozostałych szkół podstawowych specjalnych.

Co zrobić, gdy w wybranej szkole specjalnej brak wolnych miejsc? Informacja dla kandydatów zamieszkałych w Warszawie.

Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji. W tym celu rodzice niezakwalifikowanego kandydata składają w Urzędzie m.st. Warszawy wniosek o wskazanie miejsca w szkole specjalnej. Druk wniosku można pobrać ze strony Biura Edukacji. Wersja papierowa dostępna jest również w każdej szkole specjalnej prowadzonej przez m.st. Warszawę i w Biurze Edukacji.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek i kopię orzeczenia można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do SP 2024-25

Wzór potwierdzenienia woli zapisu

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

· 1 lutego - 15 marca przyjmowanie wniosków do szkół specjalnych

Wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny.

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres zpswr1@eduwarszawa.pl

· do 27 marca informacja od dyrektorów szkół dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

· do 26 kwietnia potwierdzenie przez rodziców woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane - Potwierdzenia woli zapisu dokonuje się tylko w jednej szkole

· od 21 czerwca do 12 lipca składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej do szkół, do których uczniowie zostali przyjęci.

 

Informacja dla kandydatów spoza Warszawy

Zgodnie z prawem oświatowym przyjęcie ucznia (wychowanka) zamieszkałego w innym niż m.st. Warszawa powiecie możliwe jest jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. Ponadto wymagane jest skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Biura Edukacji.

W związku z tym, wnioski kandydatów niezamieszkałych w Warszawie rozpatrywane będą:

po 13 maja - w przypadku szkół funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w Instytucie Głuchoniemych im. J. Falkowskiego i Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1.

po 19 sierpnia - w przypadku pozostałych szkół przysposabiających do pracy.

Co zrobić, gdy w wybranej szkole specjalnej brak wolnych miejsc? Informacja dla kandydatów zamieszkałych w Warszawie.

Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji. W tym celu rodzice niezakwalifikowanego kandydata składają w Urzędzie m.st. Warszawy wniosek o wskazanie miejsca w szkole specjalnej1. Druk wniosku można pobrać ze strony Biura Edukacji. Wersja papierowa dostępna jest również w każdej szkole specjalnej prowadzonej przez m.st. Warszawę i w Biurze Edukacji.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek i kopię orzeczenia można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do PdP 2024-25

Wzór potwierdzenienia woli zapisu

 

Copyright by ZPSWR  Made by MicBart

Skip to content Click to listen highlighted text!