Witamy na stronie ZPSWR nr 1   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie ZPSWR nr 1
doc02190020211008132806


Prezentacja-SzPZ-2019-20

Prezentacja-SzPz-2018-19-skonwertowany-skompresowany

Publiczna Prezentacja

Prezentacja-Publiczna-2021-ZPSWR-nr-1-Wwa-1

Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza  Placówka  promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które prowadzone są na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania w naszej szkole.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie ?

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Model szkoły promującej zdrowie

modelu SzPZ  uwzględniono trzy poziomy:

1. Warunki dla tworzenia SzPZ.

2. Główne obszary działań.

3. Oczekiwane efekty.

Przedstawiony model  stanowił podstawę do opracowania czterech standardów SzPZ – pierw­szy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne kierunki działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).

Definicja i standardy szkoły promującej zdrowie

„ (…) W Europie nie ma jednej uniwersalnej definicji SzPZ. Uznano, że każdy kraj powinien postrzegać SzPZ w kontekście własnego systemu edukacji, czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych, akcep­tując przyjęte podstawowe zasady i wartości takiej szkoły. Szeroki zakres promocji zdrowia i całościowe­go podejścia do promocji zdrowia w szkole utrudnia sformułowanie prostej uniwersalnej definicji SzPZ. Polska w roku 2015 przyjęła definicję a w roku 2020 przyjęto definicję dla szkół specjalnych.

Standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura, organizacja i warunki  sprzyjają zdrowiu oraz uczestnictwu społeczności szkoły w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli  i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów i umożliwia im praktykowanie w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Szkoła podejmuje działania w celu zwiększania kompetencji pracowników i rodziców uczniów w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej ucznia.
Nowym, wprowadzonym do koncepcji SzPZ w Polsce w 2016 r. elementem jest uwzględnienie w niej dzia­łań na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia nauczycieli i innych pracowników szkoły (administracji, obsługi, stołówki szkolnej). Dotychczas szkoły, w tym także SzPZ, koncentrowały się na zdrowiu uczniów. Wyniki licznych badań wskazują, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników szkoły, a zwłaszcza nauczy­cieli, jest obok ich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych jednym z podstawowych czynników wpływających na realizację zadań szkoły oraz efekty uczenia się uczniów i ich zdrowie i samopoczucie. 

Na potrzebę uwzględnienia w SzPZ promocji zdrowia pracowników zwrócono uwagę w wielu krajach, a także w sieci SHE. Podkreślono także efekty ekonomiczne i społeczne takich działań (np. zmniejszenie absencji chorobowej, większa wydajność, zwiększenie satysfakcji z pracy) oraz rolę pracowników w modelowaniu pozytywnych zachowań zdrowotnych uczniów. Możliwości podjęcia takich działań, sposoby ich wdrażania i efekty sprawdzono w Polsce w czasie realizacji w 21 szkołach promujących zdrowie pilotażowego projek­tu „Promocja zdrowia pracowników szkoły” (2012–2015). Włączenie promocji zdrowia pracowników do działań SzPZ jest specyficzną cechą takiej szkoły, elementem odróżniającym ją od innych szkół…”

Informacje zaczerpnięto z podręcznika„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” pod redakcją naukową Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej – Sołdan,Wydanie drugie, ORE Warszawa 2019 oraz „Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie’”ORE Warszawa 2020.

Cele podejmowanych działań w ZPSWR Nr 1w Warszawie:
– Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
– Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (pielęgniarkami szkolnymi).
– Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.
– Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
– Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną.
– Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu.
– Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek.
– Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole.
– Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu.
– Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska.
– Dostrzeganie przez rodziców i nauczycieli potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
– Kształtowanie przekonania, ze szkoła to miejsce pracy, w którym należy dbać o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.        

Podstawowe zadania: Tworzenie nawyków prozdrowotnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wspieranie ucznia, który nie radzi sobie z problemami, nawiązuje negatywne relacje z otoczeniem. Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (Policja, OSP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, stacja Sanepid itp.) Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej. Dbałość o środowisko fizyczne , psychiczne szkoły.   Niska świadomość społeczna w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie na budowę podstaw, w tym zakresie w szkole. Sytuacja ta uzasadnia oczekiwanie wobec placówek oświatowych, aby poza zadaniami dydaktycznymi zajmowały się również kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie dbałości o własne zdrowie a także tworzyły środowisko wspierające zdrowie. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz zadba o środowisko, w którym żyje. Wytworzenie „Szkoły Promującej Zdrowie” włączają się:uczniowie, nauczyciele ,rodzice, pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami oraz  inne osoby ze społeczności lokalnej. Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego Nr 1 w Warszawie dnia 16 grudnia 2016 roku uchwałą podjęła decyzję o tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie. Powołano koordynatora oraz szkolny zespół do spraw promocji zdrowia. Przeprowadzono diagnozę wstępną w okresie styczeń -marzec 2017 r.  Wyłoniono problemy do poprawy w standardzie II i III SzPZ. W dniu 22 marca  2017 r. zostało zawarte porozumienie z wojewódzkim koordynatorem SzPZ i rozpoczął się okres kandydowania w celu przystąpienia do  Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po rocznym okresie ZPSWR Nr1 został 10 kwietnia 2018r. wpisany do Mazowieckiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 

Szkolny Zespół do spraw Promocji Zdrowia przy ZPSWR Nr1 w Warszawie

Dyrektor ZPSWR nr 1Jolanta KrzepickaNadzorowanie pracy zespołu.
Koordynator SzPZ   Dane kontaktowe: szkolny nr telefonu: 517 330 320 512 740 600Wioletta FąfaraZadania: – przekazywanie nauczycielom informacji na temat programu, zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SzPZ, stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia, kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole, rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną, przedstawienie radzie pedagogicznej , rodzicom sprawozdania podsumowującego program, analiza procesu badawczego, tworzenie prezentacji multimedialnych z kampanii prozdrowotnych, reprezentowanie Placówki na zewnątrz, współpraca ze środowiskiem lokalnym.  
Szkolny Zespół SzPZBeata Banasiak   Reprezentuje Szkołę Podstawową Specjalną Nr 251 oraz dba o realizację podejmowanych działań wg. planu SzPZ .  
  Danuta Bartczak    Reprezentuje Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy Nr 7 a także realizuje działania ujęte w planie SzPZ.
 Robert Borkowski    Odpowiada za realizację zadań z obszaru rekreacji, sportu, aktywności fizycznej.
 Dorota Kaniewska    Reprezentuje SOSW nr 12 (Internat) oraz realizuje opracowany plan SzPZ
 Paulina Nowakowska    Kierownik stołówki szkolnej, technolog żywności i żywienia człowieka – ustala właściwy jadłospis uwzględniając potrzeby społeczności Placówki.
 Jolanta Rogowska  Reprezentuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1 oraz  dba o realizację planu SzPZ .
 Bożena Sokołowska-Bartuszek Realizuje program SzPZ w czasie akcji Lato w Mieście, Zima w Mieście.
 Anna Waydel Michał BartkiewiczOpiekun strony internetowej Placówki, dba o przekaz oraz aktualizację wiadomości .
 Małgorzata ŻeroNa bieżąco umieszcza wydarzenia z życia szkoły promującej zdrowie na Facebook.
 Jacek ZalewskiPrzewodniczący Rady Rodziców.
Pielęgniarki szkolne Nr tel. 512 740 624Zofia Sędzimir Marlena Jezierska  Dbają o społeczność Placówki udzielając pomocy przedmedycznej i porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Plan i Raport z ewaluacji działań szkoły 2019/2020

Plan i Raport z ewaluacji działań szkoły 2018/2019

Plan i Raport z ewaluacji działań szkoły 2017/2018

INFORMACJE  PROZDROWOTNE


Wspólne posiłki w domu zapobiegają nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży

Badania naukowe dowodzą, że spożywanie przez dzieci wspólnych posiłków z rodzicami sprzyja zachowaniu prawidłowej masy ciała. Wspólne jedzenie kształtuje też prawidłowe nawyki żywieniowe.

Wykazano, że spożywanie wspólnych posiłków z rodziną skorelowane jest z wyższą jakością diet dzieci i młodzieży. U dzieci, które częściej jadały obiady wspólnie z członkami rodziny, stwierdzono zdrowsze wzorce spożycia żywności, w tym większe spożycie warzyw i owoców, błonnika i mikroelementów, a mniejsze spożycie żywności smażonej, słodzonych napojów, tłuszczów nasyconych i zawierających izomery trans. Zwiększona częstotliwość spożywania rodzinnych obiadów była również związana z wyższym spożyciem wapnia, kwasu foliowego, żelaza, witamin B6, B12, C i E. Dzieci chętniej jedzą to, co jedzą dorośli przy stole. Wspólne posiłki są najlepszą formą kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Spożywanie wspólnych posiłków jest dość powszechne. Zauważa się jednak spadek częstotliwości spożywania posiłków w gronie rodzinnym w momencie rozpoczęcia przez dzieci nauki na poziomie ponadpodstawowym. Najprawdopodobniej ma na to wpływ zwiększenie uniezależnianie dzieci od rodziców. Wraz ze wspomnianą zmianą obserwuje się pogorszenie jakości żywieniowej diet młodzieży, szczególnie w zakresie zmniejszenia częstotliwości spożycia warzyw i owoców oraz zwiększenia częstości opuszczania śniadań i spożycia żywności typu fast food.

Częste posiłki w gronie rodzinnym – prawidłowa masa ciała dzieci

W badaniach Instytutu Żywności i Żywienia zaobserwowano, że wraz ze wzrostem liczby posiłków spożywanych z rodziną w ciągu tygodnia malały istotnie wartości BMI dzieci. Korzystne wydaje się więc spożywanie posiłków z rodziną przynajmniej 5-6 razy w tygodniu. Niespożywanie posiłków z rodziną zwiększa ryzyko wystąpienia nadmiernej masy ciała.

Badania IŻŻ  wykazały, że codziennie lub 5/6 dni w tygodniu wspólne posiłki z rodziną spożywa 52,9% badanych dzieci. Wielogodzinne pobyty dzieci i rodziców poza domem nie sprzyjają organizacji wspólnych posiłków. Jest to jednak ważny aspekt edukacji żywieniowej zarówno dla dzieci, jak i opiekunów.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że wspólne posiłki spożywa się częściej w rodzinach, w których dzieci mają prawidłową masę ciała.

Z raportu Instytutu Matki i Dziecka wynika, że wśród 13-letnich chłopców obiady wspólne z rodzicami najbardziej regularnie spożywają osoby z masą ciała w normie, najrzadziej dziewczęta z nadmiarem masy ciała. Młodzież z nadwagą i otyłością stanowi grupę, która najrzadziej deklaruje regularne spożywanie kolacji w towarzystwie rodziców. Zwiększona częstotliwość obiadów rodzinnych jest również związana z wyższą jakością diety dzieci. Wspólny posiłek jest dla opiekunów okazją do pokazania dziecku własnych wyborów żywieniowych oraz spożycia pełnowartościowego posiłku. Wybory żywieniowe rodziców, podejście do produktów spożywczych, sposób konsumpcji, zachowanie przy stole będzie naśladowane przez dzieci.

Oprócz aspektu zdrowotnego wspólne posiłki rodzinne wpływają także pozytywnie na relacje między członkami rodziny. Dzieci chętnie uczestniczą w takich posiłkach, ponieważ dają one poczucie przynależności i pogłębiają więź emocjonalną z rodziną. Wykazano również, że spożywanie wspólnych posiłków z rodziną jest skorelowane z mniejszym spożyciem słodkich napojów.

Więcej domowych posiłków – mniej żywności typu fast food

Z otyłością wiąże się także częste spożywanie żywności poza domem. Ustalono, że dzieci, które korzystały z placówek gastronomicznych serwujących żywność typu fast food dwa lub więcej razy w tygodniu, były bardziej narażone na wzrost BMI w porównaniu z tymi, które jadły fast food raz w tygodniu, bądź rzadziej. W innym badaniu zaobserwowano, że nastolatki z nadwagą spożywały więcej energii z posiłku typu fast food w porównaniu z ich rówieśnikami o normalnej masie ciała, którym zaserwowano ten sam posiłek. Ogólne spożycie energii w tym dniu było także wyższe w przypadku młodzieży z nadwagą.

Autor artykułu: dr Katarzyna Wolnicka

————————————————————————————————-

Podstawowe zasady zdrowego żywienia

 • spożywać 4-5 posiłków w ciągu dnia, w równych odstępach czasu, co 3-4 godziny. Posiłki powinny być małe, tak aby się nie przejadać. Jeść należy powoli, dzięki temu organizm szybciej się nasyci, a zje się mniejszą porcję,
 •  unikać białego pieczywa – zastępuje się je pieczywem razowym, pełnoziarnistym,
 •  unikać produktów typu fast food, gotowych dań, słonych przekąsek,
 • unikać słodkich i gazowanych napojów oraz słodyczy. Można je zastąpić owocem świeżym lub suszonym, galaretką z owocami czy batonem Muesli (nie częściej niż raz na tydzień, owoce 2 razy w ciągu dnia),
 • dbać o to, aby w każdym posiłku znajdował się produkt węglowodanowy złożony – będą to produkty pełnoziarniste: kasze, pieczywo pełnoziarniste, ciemny ryż, makaron pełnoziarnisty lub warzywa strączkowe,
 •  spożywać 5 porcji warzyw w ciągu dnia – warzywa do każdego posiłku,
 • przynajmniej 2 razy w tygodniu jeść ryby,
 •  codziennie spożywać chude produkty mleczne: mleko 1,5%, chude lub półtłuste sery twarogowe, od czasu do czasu ser żółty, maślanki, kefiry i jogurty naturalne,
 • unikać tłustych wędlin, mięsa czerwonego, tłustych serów (żółty, topiony, pleśniowy), pełnotłustych produktów mlecznych,
 • zwrócić uwagę na to, aby produkty nie były smażone, ale gotowane na parze, pieczone lub duszone. Najlepiej, aby posiłki były urozmaicone, dzięki temu nie znudzą się, a organizm będzie otrzymywał wszystkie niezbędne składniki,
 •  pić duże ilości płynów, głównie wody niegazowanej i bezsmakowej   około 2 l. Może to być również słaba herbata, herbata zielona, czerwona, biała, owocowa lub ziołowa,
 • ostatnim elementem będzie zmniejszenie ilości spożywanych kalorii, aby nie liczyć codziennych porcji, wystarczy zmniejszyć dotychczasowe o 1/3. Na talerzu ½ miejsca powinny zajmować warzywa, ¼ produkty pełnoziarniste i pozostałą ¼ produkty zwierzęce (mięso, ryby, jaja lub produkty mleczne).

This will close in 10 seconds

Copyright by ZPSWR  Made by MicBart

Skip to content Click to listen highlighted text!