Witamy na stronie ZPSWR nr 1   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie ZPSWR nr 1

Od 1 września 2008 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 12 przekształcił się w Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych Nr 1, w którego skład wchodzą:

SOSW Nr 12
ORW Nr 1
SOSW Nr 12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oferta Ośrodka jest skierowana także do dzieci ze sprzężeniami, u których oprócz upośledzenia umysłowego występują np. porażenie mózgowe, autyzm, padaczka itp. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest ukończony 7 rok życia oraz orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 251 Gimnazjum Specjalne Nr 155 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 7 Świetlica Internat Treści nauczania są w pełni dostosowane do możliwości uczniów. Zostały one zawarte w indywidualnych programach edukacyjnych. Klasopracownie są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne oraz komputery. Priorytet stanowi dobro naszych dzieci. Rozwijamy tkwiące w nich możliwości, tak by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją oraz bronić się przed tym, co w świecie jest złe – zachowując przysługujące im prawo do „bycia innym”. W Ośrodku są zatrudnieni psycholog i pedagog, którzy współpracują z rodzicami, nauczycielami oraz różnymi instytucjami. Pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz niosą doraźną pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych. Wskazują sposoby pracy z dzieckiem oraz pomagają w doborze zajęć rewalidacyjnych dla dzieci w celu wyrównywania ich deficytów lub rozwijania zdolności. Ośrodek, dzięki dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy, stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwości wyrównania deficytów rozwojowych lub braków edukacyjnych. Ponadto prowadzimy działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji. Zapraszamy dzieci z innych szkół. Organizujemy wspólne imprezy.
ORW Nr 1
Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, oraz z wieloma innymi zaburzeniami rozwojowymi od 3 do 25 roku życia. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy może liczyć od 2 do 4 dzieci. Celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w naszym Ośrodku jest wspomaganie rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Staramy się osiągać te cele poprzez stosowanie różnych metod i technik pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim takich jak: stymulacja polisensoryczna praca z materiałami naturalnymi metoda zabawowa prac a z ciałem (programy Aktywności, Świadomość ciała, Kontakt i komunikacja M. i CH. Knill oraz metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne) komunikacja alternatywna i wspomagająca metoda Castillo – Moralesa integracja sensoryczna rehabilitacja ruchowa elementy logopedii terapia widzenia wspomaganie rozwoju W Ośrodku funkcjonuje też świetlica , dzięki temu dzieci mogą przebywać w placówce do 10 godzin dziennie. ,,Propozycje wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, z doświadczeń Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego”.Prezentacja Opracowały Agnieszka Łukasik i Małgorzata Żero.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 12 obejmuje:

Szkoła Podstawowa nr 251
Świetlica
Internat
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7
Szkoła Podstawowa nr 251
Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 21 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne pięć lat. W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych, oraz poznają Ośrodek, jego otoczenie, kolegów i pracowników. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami rozwijając swoje umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. W ramach zajęć rewalidacyjnych, dzieci uczęszczają na logopedię, gimnastykę korekcyjną, muzyczno-ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb dzieci. W szkole podstawowej w najmłodszych oddziałach oraz w uzasadnionych przypadkach w klasach 4-6 zatrudnia się pomoc nauczyciela tak, aby opieka nad najmłodszymi i mniej sprawnymi uczniami mogła być jak najlepsza i bardziej wszechstronna.
Świetlica
Świetlica jest przeznaczona dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą odbierać swoich pociech zaraz po zajęciach szkolnych. Jest ona czynna od godz. 7.00 do godz. 8.30 rano oraz po zakończeniu zajęć do godz. 17 po południu. W świetlicy prowadzone są zajęcia sprzyjające rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych, tj. zajęcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe, plastyczne i sportowe. Świetlica wyposażona jest w sprzęt TV, komputer, gry i zabawy dydaktyczne. Ponadto dzieci mają możliwość spożycia obiadu. Dużą wagę kładzie się również na samodzielność dzieci.
Internat
Internat jest częścią integralną Ośrodka. Zapewnia całodobową, fachową opiekę od poniedziałku do piątku oraz pełne wyżywienie. Do internatu przyjmowani są chłopcy i dziewczynki upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. W internacie funkcjonują aktualnie 4 grupy wychowawcze. Każda grupa posiada świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, komputer oraz sale sypialne i łazienkę. Grupa liczy od 6 do 8 osób. Z wychowankami pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Stwarzamy dzieciom życzliwą, domową atmosferę. Oferujemy ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Umożliwiamy wychowankom uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych (kina, teatry, muzea, koncerty). Organizujemy wycieczki poza teren Ośrodka. Kładziemy nacisk na uspołecznienie podopiecznych, wyuczenie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po mieście oraz bepieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej podczas licznych spacerów i wycieczek. Na terenie internatu organizujemy imprezy okolicznościowe i dyskoteki dla naszych dzieci. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych. W ramach organizacji czasu wolnego w internacie wychowankowie mogą uczestniczyć w zbiórkach harcerskich drużyny Nieprzetartego Szlaku „Żółte Pióra”.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7
Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata. Do szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat. Jest to szkoła, która utrwala i poszerza zakres posiadanej wiedzy ogólnej oraz pozwala nabywać nowe umiejętności. Dużą wagę kładzie się na przysposobienie do pracy, realizowane w odpowiednich pracowniach: bukieciarstwa, gospodarstwa domowego, drewna, tkactwa i szycia. Dodatkowo młodzież ma możliwość zapoznania się z elementami ogrodnictwa, prac porządkowych oraz wykonywania elementów pamiątkarskich. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy własnej odzieży, tkania makatek, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, tworzenia przedmiotów z drewna i metalu, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół Ośrodka i prowadzenia sezonowych prac porządkowych. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują do podjęcia wspomaganej pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy chronionej. W naszej szkole w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się następujące zajęcia: - Funkcjonowanie osobiste i społeczne Przysposobienie do pracy - Zajęcia sportowe - Zajęcia kształtujące kreatywność - Wychowanie fizyczne - Zajęcia rewalidacyjne - Religia

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Nr 1 składa się z grup rewalidacyjno – wychowawczych z możliwością pobytu dzieci od 3 do 25 roku życia do 10 godzin dziennie. W Placówce organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzone przez specjalistów:

  • Integracji sensorycznej
  • Logopedii
  • Psychologii
  • Pedagogiki specjalnej

This will close in 10 seconds

Copyright by ZPSWR  Made by MicBart

Skip to content Click to listen highlighted text!