O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

W ZPSWR Nr 1 oferujemy rwnie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli wielospecjalistyczne, intensywne dziaania majce na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwj psychomotoryczny i komunikacj maego dziecka niepenosprawnego. Zakres wczesnego wspomagania dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i jzyka, orientacji i poruszania si w przestrzeni, umiejtnoci samoobsugi i funkcjonowania spoecznego.

Zajcia prowadz nauczyciele i specjalici posiadajcy kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepenosprawnoci dziecka (psycholog, logopeda, rehabilitant, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI i inni), ktrzy tworz zesp wczesnego wspomagania.

ZPSWR dysponuje dobrze wyposaon baz lokalow i dydaktyczn do prowadzenia zaj terapeutycznych. Warunkiem objcia dziecka o zaburzonym rozwoju tak form pomocy jest zoenie do dyrektora podania i doczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanego przez poradni psychologiczno-pedagogiczn.

Wskazania do kompleksowej opieki z zakresu wczesnego wspomagania to:

 • upoledzenie umysowe
 • sprzona niepenosprawno
 • mzgowe poraenie dziecice
 • ADHD
 • autyzm wczesnodziecicy
 • oprnienie rozwoju psychomotorycznego i rozwoju mowy
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia suchu

Prowadzone s zajcia z zakresu Integracji Sensorycznej, ktre pomagaj w zintegrowaniu wszystkich wrae zmysowych i zebraniu ich w cao. Podczas terapii ksztatowane jest prawidowe odbieranie bodcw pochodzcych ze rodowiska, jak rwnie z wasnego ciaa, ich przewodzenie do mzgu oraz przetwarzanie. Bodce odbierane s przez siedem ukadw zmysowych i przewodzone do mzgu, w ktrym zachodzi przetwarzanie informacji. Ukad nerwowy czowieka odbiera i rejestruje bodce pynce ze zmysw:

 • dotyku jako zmys czucia powierzchniowego, zwizanego z odbieraniem bodcw dotykowych
 • ukadu przedsionkowego zlokalizowanego w bdniku ucha wewntrznego
 • ukadu proprioceptywnego - czucia i uoenia mini, cigien oraz staww, zwanego zmysem czucia gbokiego
 • smaku
 • wzroku
 • suchu
 • wchu

Terapia rozpoczyna si diagnoz funkcjonowania poszczeglnych ukadw. Nastpnie dziecko uczestniczy w zajciach z uyciem specjalistycznego sprztu terapeutycznego. Prowadzone s rwnie zajcia alternatywnymi metodami komunikacji. Dzieci ucz si gestw Makaton oraz porozumiewania si przy pomocy piktogramw. Gabinet logopedyczny wyposaony jest w wiele pomocy dydaktycznych takich jak:

 • Interaktywna kolumna bulgoczca
 • Lampa do wiatowodw
 • Kostka interaktywna