O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 jest przeznaczony dla dzieci z niepenosprawnoci umysow w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oferta Orodka jest skierowana take do dzieci ze sprzeniami, u ktrych oprcz upoledzenia umysowego wystpuj np. poraenie mzgowe, autyzm, padaczka itp.

Warunkiem przyjcia dziecka do szkoy jest ukoczony 7 rok ycia oraz orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie ksztacenia specjalnego.

W skad Orodka wchodz:

Treci nauczania s w peni dostosowane do moliwoci uczniw. Zostay one zawarte w indywidualnych programach edukacyjnych.

Klasopracownie s bardzo dobrze wyposaone w pomoce dydaktyczne, rodki audiowizualne oraz komputery.

Priorytet stanowi dobro naszych dzieci. Rozwijamy tkwice w nich moliwoci, tak by mogy jak najpeniej korzysta ze wiata, w ktrym yj oraz broni si przed tym, co w wiecie jest ze - zachowujc przysugujce im prawo do "bycia innym".

W Orodku s zatrudnieni psycholog i pedagog, ktrzy wsppracuj z rodzicami, nauczycielami oraz rnymi instytucjami. Pomagaj w rozwizywaniu problemw oraz nios doran pomoc w sytuacjach szczeglnie trudnych. Wskazuj sposoby pracy z dzieckiem oraz pomagaj w doborze zaj rewalidacyjnych dla dzieci w celu wyrwnywania ich deficytw lub rozwijania zdolnoci.

Orodek, dziki dobrze wyksztaconej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy, stwarza niepenosprawnym wychowankom moliwoci wyrwnania deficytw rozwojowych lub brakw edukacyjnych. Ponadto prowadzimy dziaalno na rzecz szeroko rozumianej integracji. Zapraszamy dzieci z innych szk. Organizujemy wsplne imprezy.