Witamy na stronie ZPSWR nr 1   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie ZPSWR nr 1

SOSW Nr 12

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oferta Ośrodka jest skierowana także do dzieci ze sprzężeniami, u których oprócz upośledzenia umysłowego występują np. porażenie mózgowe, autyzm, padaczka itp.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest ukończony 7 rok życia oraz orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 251
  • Gimnazjum Specjalne Nr 155
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 7
  • Świetlica
  • Internat

Treści nauczania są w pełni dostosowane do możliwości uczniów. Zostały one zawarte w indywidualnych programach edukacyjnych.

Klasopracownie są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne oraz komputery.

Priorytet stanowi dobro naszych dzieci. Rozwijamy tkwiące w nich możliwości, tak by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją oraz bronić się przed tym, co w świecie jest złe – zachowując przysługujące im prawo do „bycia innym”.

W Ośrodku są zatrudnieni psycholog i pedagog, którzy współpracują z rodzicami, nauczycielami oraz różnymi instytucjami. Pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz niosą doraźną pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych. Wskazują sposoby pracy z dzieckiem oraz pomagają w doborze zajęć rewalidacyjnych dla dzieci w celu wyrównywania ich deficytów lub rozwijania zdolności.

Ośrodek, dzięki dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy, stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwości wyrównania deficytów rozwojowych lub braków edukacyjnych. Ponadto prowadzimy działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji. Zapraszamy dzieci z innych szkół. Organizujemy wspólne imprezy.

This will close in 10 seconds

Copyright by ZPSWR  Made by MicBart

Skip to content Click to listen highlighted text!