Deklaracja Dostępności

Zawartość Deklaracji Dostępności

ZPSWR nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 (www.sosw-nr-12.waw.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Bartkiewicz, michal@zpswr.onmicrosoft.com . Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność ZPSWR nr 1 prowadzona jest w jednej lokalizacji w Warszawie:

I. Siedziba główna Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych nr 1 jest w Warszawie.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Bełskiej. Teren i budynek znajdują się przy ulicy Bełskiej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek ZPSWR nr 1 wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku między parterem, a pierwszym piętrem są wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.